Ted the Ice Cream Man

Ted the Ice Cream Man- circa 1953

Ted the Ice Cream Man- circa 1953
(submitted by Susan Whittington)